Cơ cấu tổ chức

Mô hình tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của công ty:

– Hội đồng quản trị (05 thành viên)

– Ban kiểm soát (02 thành viên)

– Chủ tịch hội đồng quản trị

– Giám đốc

– 02 Phó giám đốc

– Các phòng ban: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán- Tài vụ, phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch- Vật tư, Trạm sản xuất nước tại thị xã Gia Nghĩa, Trạm cấp nước huyện Cư Jut, Trạm cấp nước huyện Krông Nô, Trạm cấp nước sinh hoạt thị trấn Kiến đức, Trạm cấp nước sinh hoạt Quảng Khê và Trạm cấp nước và môi trường Đăk Song.

– Các đơn vị trực thuộc khác sẽ được thành lập từng thời điểm theo quy mô phát triển SXKD của công ty.

Tổng số cán bộ CNV trong công ty là: 74 người

Trụ sở chính: Số 04 Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0261 2217050; Fax: 0261 3543139

Email: ctndano@gmail.com Website: www.wasuda.com.vn

Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty như sau: